กลุ่มที่ได้รับยาแอสไพรินมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ในประชากรที่ศึกษาทั้งหมดการรักษาด้วยยาแอสไพรินขนาดต่ำ 100 มิลลิกรัมต่อวันไม่ส่งผลกระทบต่อการรอดชีวิตที่ปราศจากภาวะสมองเสื่อมหรือความพิการ ในกลุ่มคนที่ได้รับยาแอสไพรินสุ่มได้รับ 90.3 เปอร์เซ็นต์ยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อสิ้นสุดการรักษาโดยไม่ต้องมีความพิการทางร่างกายหรือภาวะสมองเสื่อมที่ถาวรเมื่อเทียบกับ 90.5 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

อัตราความพิการทางร่างกายมีความคล้ายคลึงกันและอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมเกือบเท่ากันในทั้งสองกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับยาแอสไพรินมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก: ร้อยละ 5.9 ในกลุ่มที่ใช้แอสไพรินและร้อยละ 5.2 เมื่อใช้ยาหลอกในระหว่างการศึกษา ผลของยาแอสไพรินนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในการศึกษาก่อนหน้านี้ และความระมัดระวังเป็นสิ่งจำเป็นในการตีความการค้นพบนี้ อัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในกลุ่มที่ได้รับยาแอสไพรินเนื่องจากสาเหตุหลักมาจากอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สูงขึ้น ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มที่ได้รับแอสไพริน แต่ความแตกต่างอาจเกิดจากโอกาส